Hjælp til Bogføring

Find svar på Ofte stillede spørgsmål & generelle hjælpeguides.

Vi har lavet en række hjælpeguides til brug i dagligdagssituationer og generel forståelse i brugen af systemet.

Ændre i kontoplanen

Det er muligt både at omdøbe eksisterende kontoer, tilføje flere samt flytte fejlplaceret konti.

Klik på Indstillinger i menuen og så på kontoplan for at komme i gang.


KontonummerKontonavn
1000RESULTATOPGØRELSE
1001Nettoomsætning
1010Salg af varer og ydelser
1050Salg af varer udland, EU
1100Salg af varer udland, ikke-EU
1150Salg af ydelser udland, EU
1200Salg af ydelser udland, ikke-EU
1300Regulering igangværende arbejder
1350Værdireguleringer af investeringsejendomme
1390Nettoomsætning
1400Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling
1410Varelagerregulering på lagre af færdigvarer og varer under fremstilling
1430Nedskrivning på lagre af færdigvarer og varer under fremstilling
1460Øvrige ændringer på lagre af færdigvarer og varer under fremstilling
1490Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling
1500Andre driftsindtægter
1510Gevinst ved salg af immaterielle anlægsaktiver
1530Gevinst ved salg af materielle anlægsaktiver
1540Gevinst ved salg af finansielle anlægsaktiver
1550Øvrige andre driftsindtægter
1590Andre driftsindtægter
1600Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og ydelser
1610Varekøb
1630Varekøb udland, EU
1650Varekøb udland, ikke-EU
1660Ydelseskøb
1710Ydelseskøb udland, EU
1740Ydelseskøb, udland, ikke-EU
1770Varelagerregulering på lagre af råvarer og hjælpematerialer
1800Nedskrivning på varelager
1810Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og ydelser
1820Andre eksterne omkostninger
1821Salgsomkostninger
1830Fragtomkostninger
1850Annoncering og reklame
1870Udstillinger og dekoration
1890Restaurationsbesøg
1910Repræsentationsomkostninger, skattemæssigt begrænset fradrag
1930Repræsentationsomkostninger, fuld fradragsret skattemæssigt
1950Andre salgsomkostninger
1970Aviser og blade
1990Gaver og blomster
2010Salgsomkostninger
2020Lokaleomkostninger
2030Husleje, ekskl. el, vand og varme
2050El
2060Elafgift
2070Vand
2080Varme
2090Vandafgift
2100Olie- og flaskegasafgift
2110Kulafgift
2120Naturgas- og bygasafgift
2130Co2-afgift
2140Øvrige afgifter
2150Rengøring og renovation (affaldshåndtering)
2160Reparation og vedligeholdelse
2170Reparation og vedligeholdelse, ejendom skattemæssigt afskrivningsberettiget, bygning 1
2180Forsikringer
2190Ejendomsskatter
2200Andre lokaleomkostninger
2210Lokaleomkostninger
2220Administrationsomkostninger
2230Småanskaffelser under skattemæssig grænse for småaktiver
2240Småanskaffelser over skattemæssig grænse for småaktiver
2250Underleverandører
2260Forsknings- og udviklingsomkostninger
2270Øvrige produktionsomkostninger
2280Konstaterede tab på tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
2290Regulering af nedskrivning på tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
2300Regulering af tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder
2310It-udstyr mv.
2330Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse
2350Kantineudgifter
2370Kontingenter
2380Faglitteratur
2390Porto og gebyrer
2410Telefon og internet mv. (kun virksomhed)
2420Telefon og internet mv. (delvist privat)
2450Kontorartikler
2460Leje og operationelle leasingydelser (ekskl. husleje)
2470Rejseudgifter
2480Vikarassistance
2510Konsulentydelser
2520Kursusudgifter
2530Leasingomkostninger, personbiler
2540Driftsomkostninger, personbiler
2560Driftsomkostninger, varebiler
2620Parkeringsudgifter
2630Biludgifter efter statens takster
2640Fri bil
2650Arbejdsskadeforsikring
2660Offentlige gebyrer og bøder (ej fradragsberettiget skattemæssigt)
2670Revision og regnskabsmæssig assistance
2680Advokatmæssig assistance
2690Øvrige rådgivningshonorarer
2700Ej skattemæssigt fradragsberettigede rådgivningshonorarer
2710Administrationsvederlag/management fee
2720Øreafrunding/kassedifferencer
2810Andre eksterne omkostninger
2830Administrationsomkostninger
2831Andre eksterne omkostninger
2840Bruttofortjeneste/Bruttotab
2841Personaleomkostninger
2850Lønninger
2860Feriepengeforpligtelse
2870Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse
2880Bestyrelseshonorar
2890AM Bidragspligtig A-Indkomst
2900AM Bidragsfri A-Indkomst
2910Pensioner
2920Vederlag til afløsning af pensionstilsagn
2930Omkostninger til social sikring
2940AER/ AUB
2950ATP
2960Andre personaleomkostninger
2965Personalegoder
2968Lønrefusioner
2970Udbetalte skattefrie godtgørelser i form af kørepenge og diæter
2980Lønsumsafgift
2990Personaleomkostninger
2991Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
3000Af- og nedskrivninger af erhvervede immaterielle anlægsaktiver
3010Af- og nedskrivninger af goodwill
3020Af- og nedskrivninger af grunde og bygninger
3030Af- og nedskrivninger af produktionsanlæg og maskiner
3040Af- og nedskrivninger af indretning af lejede lokaler
3050Af- og nedskrivninger af andre anlæg, driftsmateriel og inventar
3060Af- og nedskrivninger af software
3070Af- og nedskrivninger af finansielt leasede grunde og bygninger
3080Af- og nedskrivninger af finansielt leasede produktionsanlæg og maskiner
3090Af- og nedskrivninger af finansielt leasede andre anlæg, driftsmateriel og inventar
3100Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
3120Nedskrivninger af omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger
3130Nedskrivninger af omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger
3140Nedskrivninger af omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger
3150Andre driftsomkostninger
3160Tab ved salg af immaterielle anlægsaktiver
3170Tab ved salg af materielle anlægsaktiver
3180Øvrige andre driftsomkostninger
3190Andre driftsomkostninger
3191Indtægter af kapitalandele
3192Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
3200Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
3210Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
3220Indtægter af kapitalandele i kapitalinteresser
3230Indtægter af kapitalandele i kapitalinteresser
3240Indtægter af kapitalandele i kapitalinteresser
3250Indtægter af kapitalandele
3370Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver
3380Udbytte fra unoterede porteføljeaktier (bruttoudbytte)
3400Øvrige indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver
3410Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver
3411Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
3440Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
3450Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
3451Andre finansielle indtægter
3470Renter fra banker
3490Renter vedr. tilgodehavende fra salg af varer og tjenesteydelser
3510Rentetillæg mv. fra det offentlige (ej skattepligtig)
3530Øvrige finansielle indtægter
3540Andre finansielle indtægter
3541Nedskrivning af finansielle aktiver
3560Nedskrivning af finansielle aktiver
3570Nedskrivning af finansielle aktiver
3571Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder
3590Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder
3600Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder
3601Øvrige finansielle omkostninger
3610Valutakursreguleringer
3620Valutakursreguleringer, udenlandske dattervirksomheder
3630Kurstab på likvider, bankgæld og prioritetsgæld
3640Renter på finansiel leasinggæld
3650Renter vedr. leverandører af varer og tjenesteydelser
3670Renter til banker og realkreditinstitutter
3675Renter til det offentlige (ej fradragsberettiget skattemæssigt)
3680Værdireguleringer af investeringsejendomme
3690Andre finansielle omkostninger
3700Øvrige finansielle omkostninger
3701Resultat før skat
3702Skat af årets resultat
3740Aktuel skat
3760Ændring af udskudt skat
3780Regulering vedrørende tidligere år
3790Skat af årets resultat
3791Andre skatter
3810Andre skatter
3820Andre skatter
4999Årets resultat
5000BALANCE
5001AKTIVER
5002Anlægsaktiver
5003Immaterielle anlægsaktiver
5004Goodwill
5010Goodwill, bogført værdi primo
5020Goodwill, årets tilgange
5030Goodwill, årets afgange
5040Goodwill, øvrige værdireguleringer
5050Goodwill, årets af- og nedskrivninger
5060Goodwill, tilbageførte af- og nedskrivninger
5070Goodwill, ultimo
5071Erhvervede immaterielle anlægsaktiver
5080Erhvervede immaterielle anlægsaktiver, bogført værdi primo
5090Erhvervede immaterielle anlægsaktiver, årets tilgange
5100Erhvervede immaterielle anlægsaktiver, årets afgange
5110Erhvervede immaterielle anlægsaktiver, øvrige værdireguleringer
5120Erhvervede immaterielle anlægsaktiver, årets af- og nedskrivninger
5130Erhvervede immaterielle anlægsaktiver, tilbageførte af- og nedskrivninger
5140Erhvervede immaterielle anlægsaktiver, ultimo
5141Immaterielle anlægsaktiver
5142Materielle anlægsaktiver
5150Investeringsejendomme
5160Investeringsejendomme, bogført værdi primo
5170Investeringsejendomme, årets tilgange
5180Investeringsejendomme, årets afgange
5190Investeringsejendomme, årets forbedringer
5200Investeringsejendomme, øvrige værdireguleringer
5210Investeringsejendomme, årets af- og nedskrivninger
5220Investeringsejendomme, tilbageførte af- og nedskrivninger
5230Investeringsejendomme, ultimo
5231Investeringsejendomme under opførelse
5240Investeringsejendomme under opførelse, bogført værdi primo
5250Investeringsejendomme under opførelse, årets tilgange
5260Investeringsejendomme under opførelse, årets afgange
5270Investeringsejendomme under opførelse, årets forbedringer
5280Investeringsejendomme under opførelse, øvrige værdireguleringer
5290Investeringsejendomme under opførelse, årets nedskrivninger
5300Investeringsejendomme under opførelse, tilbageførte nedskrivninger
5310Investeringsejendomme under opførelse, ultimo
5311Grunde og bygninger
5320Grunde og bygninger, bogført værdi primo
5330Grunde og bygninger, årets tilgange
5340Grunde og bygninger, årets afgange
5350Grunde og bygninger, årets forbedringer
5370Grunde og bygninger, øvrige værdireguleringer
5390Grunde og bygninger, årets af- og nedskrivninger
5400Grunde og bygninger, tilbageførte af- og nedskrivninger
5410Grunde og bygninger, ultimo
5411Produktionsanlæg og maskiner
5420Produktionsanlæg og maskiner, bogført værdi primo
5430Produktionsanlæg og maskiner, årets tilgange
5440Produktionsanlæg og maskiner, årets afgange
5450Produktionsanlæg og maskiner, øvrige værdireguleringer
5470Produktionsanlæg og maskiner, årets af- og nedskrivninger
5480Produktionsanlæg og maskiner, tilbageførte af- og nedskrivninger
5490Produktionsanlæg og maskiner, ultimo
5491Indretning af lejede lokaler
5500Indretning af lejede lokaler, bogført værdi primo
5510Indretning af lejede lokaler, årets tilgange
5520Indretning af lejede lokaler, årets afgange
5530Indretning af lejede lokaler, øvrige værdireguleringer
5540Indretning af lejede lokaler, årets af- og nedskrivninger
5550Indretning af lejede lokaler, tilbageførte af- og nedskrivninger
5560Indretning af lejede lokaler, ultimo
5561Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
5570Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, bogført værdi primo
5580Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, årets tilgange
5590Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, årets afgange
5600Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, øvrige værdireguleringer
5610Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, årets af- og nedskrivninger
5620Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, tilbageførte af- og nedskrivninger
5630Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, ultimo
5631Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver
5640Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver, bogført værdi primo
5650Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver, årets tilgange
5660Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver, årets afgange
5670Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver, øvrige værdireguleringer
5680Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver, årets nedskrivninger
5690Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver, tilbageførte nedskrivninger
5700Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver, ultimo
5701Finansielt leasede aktiver
5710Finansielt leasede aktiver, bogført værdi primo
5720Finansielt leasede aktiver, årets tilgange
5730Finansielt leasede aktiver, årets afgange
5740Finansielt leasede aktiver, øvrige værdireguleringer
5750Finansielt leasede aktiver, årets af- og nedskrivninger
5760Finansielt leasede aktiver, tilbageførte af- og nedskrivninger
5770Finansielt leasede aktiver, ultimo
5771Materielle anlægsaktiver
5772Finansielle anlægsaktiver
5773Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
5800Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, bogført værdi primo
5810Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, årets tilgange
5820Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, årets afgange
5830Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, øvrige værdireguleringer
5840Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, årets nedskrivninger
5850Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, tilbageførte nedskrivninger
5860Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, ultimo
5861Langfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
5870Langfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
5880Nedskrivning på langfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
5890Langfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
5891Kapitalandele i kapitalinteresser
5900Kapitalandele i kapitalinteresser, bogført værdi primo
5910Kapitalandele i kapitalinteresser, årets tilgange
5920Kapitalandele i kapitalinteresser, årets afgange
5930Kapitalandele i kapitalinteresser, øvrige værdireguleringer
5940Kapitalandele i kapitalinteresser, årets nedskrivninger
5950Kapitalandele i kapitalinteresser, bogført værdi primo, tilbageførte nedskrivninger
5960Kapitalandele i kapitalinteresser, ultimo
5961Langfristede tilgodehavender hos kapitalinteresser
5970Langfristede tilgodehavender hos kapitalinteresser
5980Nedskrivning på langfristede tilgodehavender hos kapitalinteresser
5990Langfristede tilgodehavender hos kapitalinteresser
5991Andre værdipapirer og kapitalandele
6000Andre værdipapirer og kapitalandele
6010Andre værdipapirer og kapitalandele
6011Andre (langfristede) tilgodehavender
6020Udskudte skatteaktiver
6030Øvrige (langfristede) tilgodehavender
6040Deposita
6050Andre (langfristede) tilgodehavender
6051Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
6060Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
6070Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
6071Finansielle anlægsaktiver
6072Anlægsaktiver i alt
6073Omsætningsaktiver
6074Varebeholdninger
6075Råvarer og hjælpematerialer
6080Råvarer og hjælpematerialer
6090Nedskrivning på råvarer og hjælpematerialer
6100Råvarer og hjælpematerialer
6101Varer under fremstilling
6110Varer under fremstilling
6120Nedskrivning på varer under fremstilling
6130Varer under fremstilling
6131Fremstillede varer og handelsvarer
6140Fremstillede varer og handelsvarer
6150Nedskrivning på fremstillede varer og handelsvarer
6160Fremstillede varer og handelsvarer
6161Forudbetalinger for varer
6170Forudbetalinger for varer
6180Forudbetalinger for varer
6181Varebeholdninger
6182Tilgodehavender
6183Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
6190Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
6200Akkumulerede nedskrivninger til tab på tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
6210Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
6211Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
6220Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
6230Akkumulerede nedskrivninger til tab på tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder
6240Kortfristede tilgodehavender hos kapitalinteresser
6250Akkumulerede nedskrivninger til tab på tilgodehavender fra kapitalinteresser
6260Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
6261Igangværende arbejder for fremmed regning
6270Igangværende arbejder for fremmed regning
6280Igangværende arbejder for fremmed regning
6281Andre tilgodehavender (kortfristede)
6290Udskudte skatteaktiver
6300Tilgodehavende selskabsskat (kortfristet)
6310Tilgodehavende kildeskat
6320Tilgodehavende moms (kortfristet)
6330Øvrige tilgodehavender (kortfristede)
6340Andre tilgodehavender (kortfristede)
6341Krav på indbetaling af virksomhedskapital og overkurs
6350Krav på indbetaling af virksomhedskapital og overkurs
6360Krav på indbetaling af virksomhedskapital og overkurs
6361Kortfristede tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
6370Kortfristede tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
6380Kortfristede tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
6381Periodeafgrænsningsposter
6390Periodeafgrænsningsposter, der kan opretholdes skattemæssigt
6400Periodeafgrænsningsposter, der ikke kan opretholdes skattemæssigt
6410Periodeafgrænsningsposter
6411Tilgodehavender
6412Værdipapirer og kapitalandele
6413Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
6420Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
6430Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
6431Andre værdipapirer og kapitalandele
6450Andre værdipapirer og kapitalandele
6460Andre værdipapirer og kapitalandele
6461Værdipapirer og kapitalandele
6462Likvide beholdninger
6470Likvide beholdninger
6480Bankkonto
6490Likvide beholdninger
6491Omsætningsaktiver i alt
6499AKTIVER I ALT
6500PASSIVER
6501Egenkapital
6502Virksomhedskapital
6510Registreret kapital mv.
6520Indbetalt registreret kapital mv.
6530Virksomhedskapital
6531Overkurs ved emission
6540Overkurs ved emission
6550Overkurs ved emission
6551Reserve for opskrivninger
6560Reserve for opskrivninger
6570Reserve for opskrivninger
6571Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
6580Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
6590Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
6591Andre reserver
6810Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse
6830Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital og overkurs
6870Øvrige lovpligtige reserver
6890Vedtægtsmæssige reserver
6910Øvrige reserver
6930Andre reserver
6931Overført resultat
6940Overført overskud eller underskud
6941Dette års resultat
6950Overført resultat
6951Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen
6960Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen
6970Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen
6971Egenkapital i alt
6972Hensatte forpligtelser
6973Hensættelse til udskudt skat
7010Hensættelser til udskudt skat
7020Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser
7030Hensættelse til udskudt skat
7031Andre hensatte forpligtelser
7040Andre hensatte forpligtelser
7050Andre hensatte forpligtelser
7051Hensatte forpligtelser
7052Langfristet gæld
7053Gæld til kreditinstitutter - langfristet gæld
7110Gæld til kreditinstitutter - langfristet gæld
7120Gæld til banker - langfristet gæld
7130Gæld til kreditinstitutter
7131Gæld til tilknyttede virksomheder - langfristet gæld
7160Gæld til tilknyttede virksomheder - langfristet gæld
7170Gæld til kapitalinteresser - langfristet gæld
7180Gæld til tilknyttede virksomheder - langfristet gæld
7181Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring
7190Anden gæld - langfristet
7210Gæld til selskabsdeltagere og ledelse - langfristet gæld
7230Deposita - langfristet gæld
7240Leasingforpligtelse - langfristet gæld
7250Selskabsskat - langfristet gæld
7260Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring
7261Langfristet gæld
7262Kortfristet gæld
7263Gæld til kreditinstitutter - kortfristet gæld
7310Gæld til kreditinstitutter - kortfristet gæld
7330Gæld til banker - kortfristet gæld
7350Kreditinstitutter i øvrigt
7360Gæld til kreditinstitutter - kortfristet gæld
7361Modtagne forudbetalinger fra kunder
7410Modtagne forudbetalinger fra kunder
7420Modtagne forudbetalinger fra kunder
7421Leverandører af varer og tjenesteydelser
7440Leverandører af varer og tjenesteydelser
7450Leverandører af varer og tjenesteydelser
7451Gæld til tilknyttede virksomheder - kortfristet gæld
7510Gæld til tilknyttede virksomheder - kortfristet gæld
7520Gæld til kapitalinteresser - kortfristet gæld
7530Gæld til tilknyttede virksomheder - kortfristet gæld
7531Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring
7590Gæld til selskabsdeltagere og ledelse - kortfristet gæld
7610Deposita - kortfristet gæld
7630Leasingforpligtelse - kortfristet
7680Salgsmoms
7700Moms af varekøb udland, EU og ikke-EU
7720Moms af ydelseskøb udland, EU og ikke-EU
7740Købsmoms
7760Olie- og flaskegasafgift
7780Elafgift
7800Naturgas- og bygasafgift
7810Kulafgift
7820Vandafgift
7830Co2-afgift
7840Skyldig moms
7860Skyldig løn og gager
7880Skyldig bonus og tantieme
7900Skyldige feriepenge
7920Skyldig A-skat
7940Skyldigt AM-bidrag
7960Skyldigt ATP-bidrag
7980Skyldigt AMP-bidrag
8000Anden skyldig pension
8040Øvrig anden gæld
8050Anden gæld (kortfristet gæld)
8051Periodeafgrænsningsposter
8070Periodeafgrænsningsposter
8080Periodeafgrænsningsposter
9950Kortfristet gæld
9999PASSIVER I ALT
KontonummerKontonavn
1000RESULTATOPGØRELSE
1001Nettoomsætning
1010Salg af varer og ydelser
1050Salg af varer udland, EU
1100Salg af varer udland, ikke-EU
1150Salg af ydelser udland, EU
1200Salg af ydelser udland, ikke-EU
1300Regulering igangværende arbejder
1350Værdireguleringer af investeringsejendomme
1390Nettoomsætning
1400Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling
1410Varelagerregulering på lagre af færdigvarer og varer under fremstilling
1430Nedskrivning på lagre af færdigvarer og varer under fremstilling
1460Øvrige ændringer på lagre af færdigvarer og varer under fremstilling
1490Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling
1500Andre driftsindtægter
1510Gevinst ved salg af immaterielle anlægsaktiver
1530Gevinst ved salg af materielle anlægsaktiver
1540Gevinst ved salg af finansielle anlægsaktiver
1550Øvrige andre driftsindtægter
1590Andre driftsindtægter
1600Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og ydelser
1610Varekøb
1630Varekøb udland, EU
1650Varekøb udland, ikke-EU
1660Ydelseskøb
1710Ydelseskøb udland, EU
1740Ydelseskøb, udland, ikke-EU
1770Varelagerregulering på lagre af råvarer og hjælpematerialer
1800Nedskrivning på varelager
1810Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og ydelser
1820Andre eksterne omkostninger
1821Salgsomkostninger
1830Fragtomkostninger
1850Annoncering og reklame
1870Udstillinger og dekoration
1890Restaurationsbesøg
1910Repræsentationsomkostninger, skattemæssigt begrænset fradrag
1930Repræsentationsomkostninger, fuld fradragsret skattemæssigt
1950Andre salgsomkostninger
1970Aviser og blade
1990Gaver og blomster
2010Salgsomkostninger
2020Lokaleomkostninger
2030Husleje, ekskl. el, vand og varme
2050El
2060Elafgift
2070Vand
2080Varme
2090Vandafgift
2100Olie- og flaskegasafgift
2110Kulafgift
2120Naturgas- og bygasafgift
2130Co2-afgift
2140Øvrige afgifter
2150Rengøring og renovation (affaldshåndtering)
2160Reparation og vedligeholdelse
2170Reparation og vedligeholdelse, ejendom skattemæssigt afskrivningsberettiget, bygning 1
2180Forsikringer
2190Ejendomsskatter
2200Andre lokaleomkostninger
2210Lokaleomkostninger
2220Administrationsomkostninger
2230Småanskaffelser under skattemæssig grænse for småaktiver
2240Småanskaffelser over skattemæssig grænse for småaktiver
2250Underleverandører
2260Forsknings- og udviklingsomkostninger
2270Øvrige produktionsomkostninger
2280Konstaterede tab på tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
2290Regulering af nedskrivning på tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
2300Regulering af tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder
2310It-udstyr mv.
2330Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse
2350Kantineudgifter
2370Kontingenter
2380Faglitteratur
2390Porto og gebyrer
2410Telefon og internet mv. (kun virksomhed)
2420Telefon og internet mv. (delvist privat)
2450Kontorartikler
2460Leje og operationelle leasingydelser (ekskl. husleje)
2470Rejseudgifter
2480Vikarassistance
2510Konsulentydelser
2520Kursusudgifter
2530Leasingomkostninger, personbiler
2540Driftsomkostninger, personbiler
2560Driftsomkostninger, varebiler
2620Parkeringsudgifter
2630Biludgifter efter statens takster
2640Fri bil
2650Arbejdsskadeforsikring
2660Offentlige gebyrer og bøder (ej fradragsberettiget skattemæssigt)
2670Revision og regnskabsmæssig assistance
2680Advokatmæssig assistance
2690Øvrige rådgivningshonorarer
2700Ej skattemæssigt fradragsberettigede rådgivningshonorarer
2710Administrationsvederlag/management fee
2720Øreafrunding/kassedifferencer
2810Andre eksterne omkostninger
2830Administrationsomkostninger
2831Andre eksterne omkostninger
2840Bruttofortjeneste/Bruttotab
2841Personaleomkostninger
2850Lønninger
2860Feriepengeforpligtelse
2870Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse
2880Bestyrelseshonorar
2890AM Bidragspligtig A-Indkomst
2900AM Bidragsfri A-Indkomst
2910Pensioner
2920Vederlag til afløsning af pensionstilsagn
2930Omkostninger til social sikring
2940AER/ AUB
2950ATP
2960Andre personaleomkostninger
2965Personalegoder
2968Lønrefusioner
2970Udbetalte skattefrie godtgørelser i form af kørepenge og diæter
2980Lønsumsafgift
2990Personaleomkostninger
2991Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
3000Af- og nedskrivninger af erhvervede immaterielle anlægsaktiver
3010Af- og nedskrivninger af goodwill
3020Af- og nedskrivninger af grunde og bygninger
3030Af- og nedskrivninger af produktionsanlæg og maskiner
3040Af- og nedskrivninger af indretning af lejede lokaler
3050Af- og nedskrivninger af andre anlæg, driftsmateriel og inventar
3060Af- og nedskrivninger af software
3070Af- og nedskrivninger af finansielt leasede grunde og bygninger
3080Af- og nedskrivninger af finansielt leasede produktionsanlæg og maskiner
3090Af- og nedskrivninger af finansielt leasede andre anlæg, driftsmateriel og inventar
3100Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
3120Nedskrivninger af omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger
3130Nedskrivninger af omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger
3140Nedskrivninger af omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger
3150Andre driftsomkostninger
3160Tab ved salg af immaterielle anlægsaktiver
3170Tab ved salg af materielle anlægsaktiver
3180Øvrige andre driftsomkostninger
3190Andre driftsomkostninger
3191Indtægter af kapitalandele
3192Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
3200Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
3210Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
3220Indtægter af kapitalandele i kapitalinteresser
3230Indtægter af kapitalandele i kapitalinteresser
3240Indtægter af kapitalandele i kapitalinteresser
3250Indtægter af kapitalandele
3370Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver
3380Udbytte fra unoterede porteføljeaktier (bruttoudbytte)
3400Øvrige indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver
3410Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver
3411Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
3440Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
3450Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
3451Andre finansielle indtægter
3470Renter fra banker
3490Renter vedr. tilgodehavende fra salg af varer og tjenesteydelser
3510Rentetillæg mv. fra det offentlige (ej skattepligtig)
3530Øvrige finansielle indtægter
3540Andre finansielle indtægter
3541Nedskrivning af finansielle aktiver
3560Nedskrivning af finansielle aktiver
3570Nedskrivning af finansielle aktiver
3571Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder
3590Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder
3600Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder
3601Øvrige finansielle omkostninger
3610Valutakursreguleringer
3620Valutakursreguleringer, udenlandske dattervirksomheder
3630Kurstab på likvider, bankgæld og prioritetsgæld
3640Renter på finansiel leasinggæld
3650Renter vedr. leverandører af varer og tjenesteydelser
3670Renter til banker og realkreditinstitutter
3675Renter til det offentlige (ej fradragsberettiget skattemæssigt)
3680Værdireguleringer af investeringsejendomme
3690Andre finansielle omkostninger
3700Øvrige finansielle omkostninger
3701Resultat før skat
3702Skat af årets resultat
3740Aktuel skat
3760Ændring af udskudt skat
3780Regulering vedrørende tidligere år
3790Skat af årets resultat
3791Andre skatter
3810Andre skatter
3820Andre skatter
4999Årets resultat
5000BALANCE
5001AKTIVER
5002Anlægsaktiver
5003Immaterielle anlægsaktiver
5004Goodwill
5010Goodwill, bogført værdi primo
5020Goodwill, årets tilgange
5030Goodwill, årets afgange
5040Goodwill, øvrige værdireguleringer
5050Goodwill, årets af- og nedskrivninger
5060Goodwill, tilbageførte af- og nedskrivninger
5070Goodwill, ultimo
5071Erhvervede immaterielle anlægsaktiver
5080Erhvervede immaterielle anlægsaktiver, bogført værdi primo
5090Erhvervede immaterielle anlægsaktiver, årets tilgange
5100Erhvervede immaterielle anlægsaktiver, årets afgange
5110Erhvervede immaterielle anlægsaktiver, øvrige værdireguleringer
5120Erhvervede immaterielle anlægsaktiver, årets af- og nedskrivninger
5130Erhvervede immaterielle anlægsaktiver, tilbageførte af- og nedskrivninger
5140Erhvervede immaterielle anlægsaktiver, ultimo
5141Immaterielle anlægsaktiver
5142Materielle anlægsaktiver
5150Investeringsejendomme
5160Investeringsejendomme, bogført værdi primo
5170Investeringsejendomme, årets tilgange
5180Investeringsejendomme, årets afgange
5190Investeringsejendomme, årets forbedringer
5200Investeringsejendomme, øvrige værdireguleringer
5210Investeringsejendomme, årets af- og nedskrivninger
5220Investeringsejendomme, tilbageførte af- og nedskrivninger
5230Investeringsejendomme, ultimo
5231Investeringsejendomme under opførelse
5240Investeringsejendomme under opførelse, bogført værdi primo
5250Investeringsejendomme under opførelse, årets tilgange
5260Investeringsejendomme under opførelse, årets afgange
5270Investeringsejendomme under opførelse, årets forbedringer
5280Investeringsejendomme under opførelse, øvrige værdireguleringer
5290Investeringsejendomme under opførelse, årets nedskrivninger
5300Investeringsejendomme under opførelse, tilbageførte nedskrivninger
5310Investeringsejendomme under opførelse, ultimo
5311Grunde og bygninger
5320Grunde og bygninger, bogført værdi primo
5330Grunde og bygninger, årets tilgange
5340Grunde og bygninger, årets afgange
5350Grunde og bygninger, årets forbedringer
5370Grunde og bygninger, øvrige værdireguleringer
5390Grunde og bygninger, årets af- og nedskrivninger
5400Grunde og bygninger, tilbageførte af- og nedskrivninger
5410Grunde og bygninger, ultimo
5411Produktionsanlæg og maskiner
5420Produktionsanlæg og maskiner, bogført værdi primo
5430Produktionsanlæg og maskiner, årets tilgange
5440Produktionsanlæg og maskiner, årets afgange
5450Produktionsanlæg og maskiner, øvrige værdireguleringer
5470Produktionsanlæg og maskiner, årets af- og nedskrivninger
5480Produktionsanlæg og maskiner, tilbageførte af- og nedskrivninger
5490Produktionsanlæg og maskiner, ultimo
5491Indretning af lejede lokaler
5500Indretning af lejede lokaler, bogført værdi primo
5510Indretning af lejede lokaler, årets tilgange
5520Indretning af lejede lokaler, årets afgange
5530Indretning af lejede lokaler, øvrige værdireguleringer
5540Indretning af lejede lokaler, årets af- og nedskrivninger
5550Indretning af lejede lokaler, tilbageførte af- og nedskrivninger
5560Indretning af lejede lokaler, ultimo
5561Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
5570Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, bogført værdi primo
5580Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, årets tilgange
5590Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, årets afgange
5600Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, øvrige værdireguleringer
5610Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, årets af- og nedskrivninger
5620Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, tilbageførte af- og nedskrivninger
5630Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, ultimo
5631Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver
5640Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver, bogført værdi primo
5650Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver, årets tilgange
5660Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver, årets afgange
5670Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver, øvrige værdireguleringer
5680Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver, årets nedskrivninger
5690Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver, tilbageførte nedskrivninger
5700Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver, ultimo
5701Finansielt leasede aktiver
5710Finansielt leasede aktiver, bogført værdi primo
5720Finansielt leasede aktiver, årets tilgange
5730Finansielt leasede aktiver, årets afgange
5740Finansielt leasede aktiver, øvrige værdireguleringer
5750Finansielt leasede aktiver, årets af- og nedskrivninger
5760Finansielt leasede aktiver, tilbageførte af- og nedskrivninger
5770Finansielt leasede aktiver, ultimo
5771Materielle anlægsaktiver
5772Finansielle anlægsaktiver
5773Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
5800Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, bogført værdi primo
5810Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, årets tilgange
5820Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, årets afgange
5830Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, øvrige værdireguleringer
5840Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, årets nedskrivninger
5850Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, tilbageførte nedskrivninger
5860Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, ultimo
5861Langfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
5870Langfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
5880Nedskrivning på langfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
5890Langfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
5891Kapitalandele i kapitalinteresser
5900Kapitalandele i kapitalinteresser, bogført værdi primo
5910Kapitalandele i kapitalinteresser, årets tilgange
5920Kapitalandele i kapitalinteresser, årets afgange
5930Kapitalandele i kapitalinteresser, øvrige værdireguleringer
5940Kapitalandele i kapitalinteresser, årets nedskrivninger
5950Kapitalandele i kapitalinteresser, bogført værdi primo, tilbageførte nedskrivninger
5960Kapitalandele i kapitalinteresser, ultimo
5961Langfristede tilgodehavender hos kapitalinteresser
5970Langfristede tilgodehavender hos kapitalinteresser
5980Nedskrivning på langfristede tilgodehavender hos kapitalinteresser
5990Langfristede tilgodehavender hos kapitalinteresser
5991Andre værdipapirer og kapitalandele
6000Andre værdipapirer og kapitalandele
6010Andre værdipapirer og kapitalandele
6011Andre (langfristede) tilgodehavender
6020Udskudte skatteaktiver
6030Øvrige (langfristede) tilgodehavender
6040Deposita
6050Andre (langfristede) tilgodehavender
6051Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
6060Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
6070Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
6071Finansielle anlægsaktiver
6072Anlægsaktiver i alt
6073Omsætningsaktiver
6074Varebeholdninger
6075Råvarer og hjælpematerialer
6080Råvarer og hjælpematerialer
6090Nedskrivning på råvarer og hjælpematerialer
6100Råvarer og hjælpematerialer
6101Varer under fremstilling
6110Varer under fremstilling
6120Nedskrivning på varer under fremstilling
6130Varer under fremstilling
6131Fremstillede varer og handelsvarer
6140Fremstillede varer og handelsvarer
6150Nedskrivning på fremstillede varer og handelsvarer
6160Fremstillede varer og handelsvarer
6161Forudbetalinger for varer
6170Forudbetalinger for varer
6180Forudbetalinger for varer
6181Varebeholdninger
6182Tilgodehavender
6183Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
6190Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
6200Akkumulerede nedskrivninger til tab på tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
6210Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
6211Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
6220Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
6230Akkumulerede nedskrivninger til tab på tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder
6240Kortfristede tilgodehavender hos kapitalinteresser
6250Akkumulerede nedskrivninger til tab på tilgodehavender fra kapitalinteresser
6260Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
6261Igangværende arbejder for fremmed regning
6270Igangværende arbejder for fremmed regning
6280Igangværende arbejder for fremmed regning
6281Andre tilgodehavender (kortfristede)
6290Udskudte skatteaktiver
6300Tilgodehavende selskabsskat (kortfristet)
6310Tilgodehavende kildeskat
6320Tilgodehavende moms (kortfristet)
6330Øvrige tilgodehavender (kortfristede)
6340Andre tilgodehavender (kortfristede)
6341Krav på indbetaling af virksomhedskapital og overkurs
6350Krav på indbetaling af virksomhedskapital og overkurs
6360Krav på indbetaling af virksomhedskapital og overkurs
6361Kortfristede tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
6370Kortfristede tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
6380Kortfristede tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
6381Periodeafgrænsningsposter
6390Periodeafgrænsningsposter, der kan opretholdes skattemæssigt
6400Periodeafgrænsningsposter, der ikke kan opretholdes skattemæssigt
6410Periodeafgrænsningsposter
6411Tilgodehavender
6412Værdipapirer og kapitalandele
6413Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
6420Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
6430Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
6431Andre værdipapirer og kapitalandele
6450Andre værdipapirer og kapitalandele
6460Andre værdipapirer og kapitalandele
6461Værdipapirer og kapitalandele
6462Likvide beholdninger
6470Likvide beholdninger
6480Bankkonto
6490Likvide beholdninger
6491Omsætningsaktiver i alt
6499AKTIVER I ALT
6500PASSIVER
6501Egenkapital
6502Virksomhedskapital
6510Registreret kapital mv.
6520Indbetalt registreret kapital mv.
6530Virksomhedskapital
6531Overkurs ved emission
6540Overkurs ved emission
6550Overkurs ved emission
6551Reserve for opskrivninger
6560Reserve for opskrivninger
6570Reserve for opskrivninger
6571Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
6580Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
6590Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
6591Andre reserver
6810Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse
6830Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital og overkurs
6870Øvrige lovpligtige reserver
6890Vedtægtsmæssige reserver
6910Øvrige reserver
6930Andre reserver
6931Overført resultat
6940Overført overskud eller underskud
6941Dette års resultat
6950Overført resultat
6951Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen
6960Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen
6970Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen
6971Egenkapital i alt
6972Hensatte forpligtelser
6973Hensættelse til udskudt skat
7010Hensættelser til udskudt skat
7020Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser
7030Hensættelse til udskudt skat
7031Andre hensatte forpligtelser
7040Andre hensatte forpligtelser
7050Andre hensatte forpligtelser
7051Hensatte forpligtelser
7052Langfristet gæld
7053Gæld til kreditinstitutter - langfristet gæld
7110Gæld til kreditinstitutter - langfristet gæld
7120Gæld til banker - langfristet gæld
7130Gæld til kreditinstitutter
7131Gæld til tilknyttede virksomheder - langfristet gæld
7160Gæld til tilknyttede virksomheder - langfristet gæld
7170Gæld til kapitalinteresser - langfristet gæld
7180Gæld til tilknyttede virksomheder - langfristet gæld
7181Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring
7190Anden gæld - langfristet
7210Gæld til selskabsdeltagere og ledelse - langfristet gæld
7230Deposita - langfristet gæld
7240Leasingforpligtelse - langfristet gæld
7250Selskabsskat - langfristet gæld
7260Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring
7261Langfristet gæld
7262Kortfristet gæld
7263Gæld til kreditinstitutter - kortfristet gæld
7310Gæld til kreditinstitutter - kortfristet gæld
7330Gæld til banker - kortfristet gæld
7350Kreditinstitutter i øvrigt
7360Gæld til kreditinstitutter - kortfristet gæld
7361Modtagne forudbetalinger fra kunder
7410Modtagne forudbetalinger fra kunder
7420Modtagne forudbetalinger fra kunder
7421Leverandører af varer og tjenesteydelser
7440Leverandører af varer og tjenesteydelser
7450Leverandører af varer og tjenesteydelser
7451Gæld til tilknyttede virksomheder - kortfristet gæld
7510Gæld til tilknyttede virksomheder - kortfristet gæld
7520Gæld til kapitalinteresser - kortfristet gæld
7530Gæld til tilknyttede virksomheder - kortfristet gæld
7531Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring
7590Gæld til selskabsdeltagere og ledelse - kortfristet gæld
7610Deposita - kortfristet gæld
7630Leasingforpligtelse - kortfristet
7680Salgsmoms
7700Moms af varekøb udland, EU og ikke-EU
7720Moms af ydelseskøb udland, EU og ikke-EU
7740Købsmoms
7760Olie- og flaskegasafgift
7780Elafgift
7800Naturgas- og bygasafgift
7810Kulafgift
7820Vandafgift
7830Co2-afgift
7840Skyldig moms
7860Skyldig løn og gager
7880Skyldig bonus og tantieme
7900Skyldige feriepenge
7920Skyldig A-skat
7940Skyldigt AM-bidrag
7960Skyldigt ATP-bidrag
7980Skyldigt AMP-bidrag
8000Anden skyldig pension
8040Øvrig anden gæld
8050Anden gæld (kortfristet gæld)
8051Periodeafgrænsningsposter
8070Periodeafgrænsningsposter
8080Periodeafgrænsningsposter
9950Kortfristet gæld
9999PASSIVER I ALT

Mener du der mangler en guide? Så er du velkommen til at smide os en mail på post@kerp.dk

Kontakt os

Enten via kontaktformularen eller direkte pr email post@kerp.dk